Normatica CT El Molí

INSCRIPCIÓ
La inscripció es per a tots els dies de l’activitat. No existeix la possibilitat de fer-la per a dies concrets. Aquesta possibilitat només existeix en el servei de mejador.

PAGAMENTS
El pagament de la activitat es fará mitjançant domiciliació bancària o efectiu. Es pagaran en efectiu el servei puntual de menjador en el moment de contractar al servei.

En cas de domiciliar el rebut la persona interessada ha d’informar i autoritzar a la seva oficina bancària perque faci el pagament.

En el cas que el rebut sigui retornat per l’oficina bancària, la persona interessada haurà de fer el pagament en efectiu a la recepció de Club. A més a més, en el cas que aquesta devolució no sigui per causa imputable al Club, haurà d’abonar la quantitat aprovada per a tràmits derivats de la devolució de rebuts.

BAIXES, DEVOLUCIONS I CANVIS
Demanar la baixa abans de la finalització de l’activitat no dóna dret a recuperar l’import abonat en el moment de fer la inscripció.

En cas de no poder assistir al Casal per motius justificats (malaltia o lesió) es retornarà el 50% de l’import, si la baixa es comunica 10 dies abans de l’inici de l’activitat i sempre que es porti el justificant mèdic.

No es tornarà cap import en qualsevol altre cas diferent a l’anterior

ASSEGURANÇA MÈDICA I ACCIDENTS
Qualsevol accident que pugui ocórrer durant l’estada serà atès als centres assistencials de la Seguretat Social. En el cas que els pares vulguin que el seu fill o filla sigui atès en un altre centre que tingui concertat, caldrà que n’informin en el moment de fer la inscripció i portar tota la documentació necessària (tarjeta de mútua, relació de centres assistencials concertats, telèfon d’ambulàncies concertades, etc.)

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Club Tennis El Molí no es fa responsable de la pèrdua o desapareció dels objectes personals. Tan mateix, tampoc es responsabilitza dels alumnes que es quedin al Club fora dels horaris establerts.

DRETS D’IMATGE
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats del stage tennis publicades a la pàgina web, cartellera del Club Tennis El Molí amb l’exclusiva finalitat de mostrar les diferents activitats que es duen a terme en el Club.

AUTORITZACIÓ
La persona que signa el d’inscripció autoritza al seu fill o filla a fer totes les activitats que es desenvolupin al Stage esportiu d’Estiu, a les nostres instal-lacions, o a qualsevol altra instal-lació o espai. En el cas contrari, cal notificar-ho a l’organització en el moment de fer la inscripció.